Om
Giglab Sverige

Vad är Giglab Sverige?

Giglab Sverige är ett nationellt policylabb och ett samarbete mellan Jobtech/Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Handelshögskolan tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och svenska Labbnätverket. Del av labbet ingår i Vinnova-utlysningen Utmaningsdriven Innovation. Vår ambition är att tillsammans verka för en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige.

Målsättning

  • Underlag för en testbädd för nya prototypa hållbara lösningar inom gigekonomin
  • Underlag för politiken för en fortsatt diskussion kring behov av policyförändringar och lagförändringar kopplat till gigekonomin
  • Inspel i pågående arbete mot Agenda 2030, fokus på bättre arbetsvillkor samt digital infrastruktur kopplad till gigekonomin
  • Underlag för fortsatt internt arbete på myndigheterna kopplat till gigekonomin
  • Empiriskt underlag för forskning inom området gigekonomin, som bl.a. bedrivs av Postdok-forskaren Claire Ingram Bogusz vid Handelshögskolan i Stockholm

Vår metod

Giglab Sverige är ett första gemensamt lär-projekt för att undersöka hur vi kan bidra till att skapa en hållbar framtida arbetsmarknad som inkluderar ett hållbart giggande, som skapar värde för samhället, den enskilde och för olika affärsmodeller i en digital och global värld.

Våren 2020

Kartläggning

För att förstå giggarens och samhällets utmaningar kopplat till gigekonomin jobbar vi under våren 2020 med en kartläggning där vi tar hjälp av olika aktörer. Kartläggningen är ett levande dokument och är öppet för giggare, gigplattformer, myndighet och civilsamhälle att bidra till. Vi ser det som ett första steg för att synliggöra de utmaningar som finns kopplat till gigekonomin i Sverige idag, och hoppas att kartläggningen kan fungera som ett underlag för de som vill skapa hållbara lösningar och initiativ inom gigekonomin framåt.

Hösten 2020

Lab & prototypande

Under hösten 2020 ämnar vi fokusera på att prototypa fram olika lösningar utifrån de utmaningar som identifieras genom kartläggningen.

Om projektet

Giggare, giggplattform, företag, myndighet och civilsamhälle. Inom projektgruppen vill verka för en pågående dialog med de som verkar inom och engagerar sig för gigekonomin idag. Vårt mål är att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag, med mål att gemensamt verka för ett mer hållbart gig.

'Gigekonomin' är ett samlingsord som beskriver trenden att allt fler människor väljer att ta sig an kortare uppdrag, så kallade“gig”, istället för eller på sidan av, en traditionell anställning. Trenden drivs på av digitaliseringen där digitala marknadsplatser gör det enklare att matcha tillfällig arbetskraft med den som behöver den, när de behöver den. I takt med gigekonomins framväxt i Sverige är det viktigt att se över rådande trygghetssystem, lagstiftningar och policys för att säkerställa att den som giggar inte hamnar utanför systemet.

Några frågor som behöver svar: Vilka faktorer bidrar till hållbarhet? Hur ser tryggheten ut för giggaren i dagens system och vad saknas? Hur kan politiken och myndigheterna skapa förutsättningar för den nya arbetsmarknad som växer fram? Vilka förändringar av systemet krävs för att skapa hållbarhet för så väl giggare, företagare och samhälle inom gigekonomin? 

Hur gör vi? För att hitta ett önskat läge måste vi först kartlägga dagens system som giggaren befinner sig i. Genom att bjuda in olika aktörer inom gigekonomin i Sverige ämnar vi skapa förståelse för hur systemet fungerar och hur aktörer och aktiviteter samspelar eller motverkar varandra. Vi behöver ta reda på vilka de verkliga problemen och hindren är. Därefter kan vi titta närmare på lösningar.

Vad vill vi se för resultat? Förutom värdefulla kunskaper om gigekonomin vill projektparterna identifiera de åtgärder som bidrar till att skapa de rätta förutsättningarna för ett hållbart gig. Det kan röra sig om små och stora åtgärder och även aktiviteter som ligger utanför myndighetssfären. Vi tror dessutom att labbet kan ge värdefull kunskap och input till den politiska diskussionen, forskningen samt underlag till framtida policyåtgärder. Det underlag som kommer fram under arbetet med Giglab Sverige kommer att förbli öppet och finnas tillgängligt för aktörer som önskar innovera kring och arbete med hållbarhet inom gigekonomin.

Om processen: Under våren 2020 kartläggs utmaningar kopplade till gigekonomin i Sverige ur tre perspektiv: giggare, plattform och samhälle. Målsättningen är att börja prototypa fram lösningar kopplade till de identifierade utmaningarna med start hösten 2020. Under processens gång kommer vi löpande utvärdera hur länge projektet kommer att fortlöpa.

Agenda 2030

Giglab Sverige arbetar i riktning mot FNs globala mål och Agenda 2030. Inom Giglab tittar vi närmare på hur vi kan bidra till bättre arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, så väl som innovation kring digital infrastruktur kopplad till gigekonomin i Sverige idag.

Projektgruppen

Arbetsförmedlingen och sektionen Jobtech gig

Som en del av Jobtech development är vårt regeringsuppdrag att skapa digital infrastruktur för den svenska arbetsmarknaden. Jobtech gig utforskar särskilt gigekonomins framväxt.

Handelshögskolan

Som en av Europas ledande handelshögskolor har HHS intresse av att förstå framtidens arbetsmarknad, för både utbildning och forskning. Postdok-forskaren Claire Ingram Bogusz följer därför projektet för att ta del av insikter som kan vara till nytta för forskare, beslutsfattare och lärare.

Coompanion

Coompanion har ett nationellt uppdrag att stödja entreprenörskap och verksamheter som har till syfte att skapa ett mer hållbart samhälle. Häri ingår rådgivning, affärsutveckling och metoder för att utveckla gemensamma initiativ, däribland plattformar för frilansuppdrag/gig. Vi har tillsammans med våra partners initierat projektet för att visa på alternativa vägar till en hållbar gig-ekonomi där vi alla kan vara både giggare och plattformsägare samtidigt.

Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign vill bidra till en hållbar samhällsutveckling med hjälp av designmetoder. 2017 initierades ett labbnätverk för labbmiljöer som likt SVIDs eget Förnyelselabb är med och bidrar till system och policydesign i offentlig sektor. Utformningen av framtidens arbetsmarknad är en komplex samhällsutmaning som kräver systemsyn och innebär många policyavväganden. Ett hållbart GIG är ett led i att utforska detta paradigmskifte och ett första gemensamt lärprojekt där labbnätverkets deltagare kontinuerligt får vara med och bidra till utvecklingen av projektet.

Skatteverket

Nya affärsmodeller som gigekonomin utmanar rådande skattesystem och regelverk. Skatteverkets strävan är att det ska bli lika lätt att ta in skatt inom gigekonomin som inom den traditionella ekonomin. Skatteverkets kontroller tyder på att majoriteten av inkomsterna från giggande inte redovisas eller beskattas korrekt. Det är inte bara negativt för staten, utan medför också nackdelar för giggaren som inte får rätt underlag för framtida pensions- och trygghetsförmåner. Projektet Hållbart GIG ger oss möjligheten till en gemensam lärprocess om gigekonomins utmaningar och behov på systemnivå.

Kontakt

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

Tack för att du kontaktar oss!
Vi hör av oss inom kort.
Oj! något gick fel.