Insikter

Underlag för Workshop 4 den 1 december

Giglab Sverige är ett gemensamt lärprojekt med mål att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag. Giglab Sverige arbetar i riktning mot FNs globala mål och Agenda 2030.

Under hösten 2020 genomförs en serie digitala workshops för att kartlägga utmaningar inom gigekonomin i Sverige idag - ur giggarnas, plattformarnas och samhällsaktörernas perspektiv. Nu närmar vi oss höstens avslutande digitala workshop och bjuder in alla parter med intresse för gigekonomin att delta. Du som ämnar delta vid Workshop 4 får gärna läsa igenom informationen på den här sidan som underlag inför workshoppen.

Workshop 4 - den 1 december kl 09:30 - 12:00

Vid den fjärde och avslutande workshoppen kommer alla perspektiv att mötas och höstens lärdomar att presenteras. Vi kommer att jobba i blandade grupper av giggare, gigplattformar, myndigheter och andra samhällsaktörer för att titta närmare på gigekonomin i Sverige idag, samt för att diskutera vägar framåt mot ett mer hållbart gig. Vi kommer att jobba i blandade grupper för att de olika perspektiven ska kunna mötas och diskutera så väl hinder som möjliga lösningar.

Workshoppen inleds med en presentation av gigekonomin med aktuella inspel från forskningen. Därefter presenteras den kartläggning som gjorts av Giglab Sverige om giggarnas, gigplattformarnas och myndigheternas syn på och utmaningar inom gigekonomin. Nedan följer ett antal utmaningskartor där vi klustrat olika hinder vi har kunnat identifiera under höstens workshops. Dessa kommer att fungera som diskussionsunderlag vid workshop 4.

Workshoppen kommer att avslutas med att blicka framåt för att diskutera och labba kringolika initiativ som kan bidra till en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige. Workshoppen kommer att stå som grund för Giglab Sveriges fortsatta arbete under 2021, där målet är lägga grunden för en testbädd där olika parter kan samarbeta och prototypa fram lösningar utifrån de identifierade utmaningarna.

Länkar för fördjupning i ämnet

  • Gigekonomin och arbetsmarknaden - podcastavsnitt från Dagens Arena med bl.a. Claire Ingram Bogusz, forskare Handelshögskolan och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

Utmaningskartor

Under höstens digitala workshops har vi jobbat med att kartlägga utmaningar inom gigekonomin i Sverige ur giggares, gigplattformars och samhällsaktörers perspektiv. Detta för att synliggöra vilka hinder som finns för att uppnå ett hållbart gig, och för att kunna ha som diskussionsunderlag vid vidare arbete med att hitta lösningar. Nedan finner ni ett första visualiserat utkast på de hinder som identifierats under arbetets gång.

Dessa kartor kommer att fungera som diskussionsunderlag vid Workshop 4 den första december.

arbetsförmedlingens logga

Giggarens utmaningar

Giggarens hinder karta

Plattformens utmaningar

Samhället hinder karta

Samhällets utmaningar

Kontakt och frågor

Har du frågor gällande deltagande i Workshop 4 är du välkommen att kontakta emelie@fagelstedt.com

Anmäl dig till Workshop 4 som äger rum digitalt den 1 december 2020 kl 09:30 - 12:00: 
länk till anmälan

Kartläggning av utmaningar hos aktörer i gigekonomin.pdf

Kartläggningen är baserad på underlag som tagits fram under 2020 från bidrag som tillkommit giglab sveriges hemsida samt 4 virtuella workshoppar.

En sammanfattning av lärdomar

Gigekonomin är en del av en arbetsmarknad i förändring där allt fler människor tar sig an kortare uppdrag eller gig, istället för eller på sidan av en traditionell anställning. Idag finns ett stort antal digitala gigplattformar som matchar uppdrag med kompetens, i Sverige och internationellt. Genom att studera de utmaningar som giggare, plattformar och andra parter inom gigekonomin upplever, blir det tydligt att ingen enskild aktör kan lösa alla problem. Alla hinder hänger ihop inom systemet och kräver därför ett mer gränsöverskridande samarbete för att lösas.

Giglab Sverige är ett gemensamt lärprojekt och en samverkan mellan Skatteverket, Jobtech Development / Arbetsförmedlingen, Coompanion, Stiftelsen Svensk Industridesign samt Handelshögskolan i Stockholm. Projektet har fokuserat på att utforska de hinder som finns i gigekonmin för att främja en hållbar framväxt, och då särskilt giggarens hinder. Syftet är att genom ökad kunskap om systemet och systemets huvudaktörer kunna skapa underlag och förståelse för hur en mer hållbar framväxt av gigekonomin kan se ut med rättvisa villkor, uppdaterade regelverk och strukturella åtgärder.

Projektgruppen verkar i linje med Agenda 2030 och Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 10 - Minskad ojämlikhet samt Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap.

Under våren 2020 påbörjades en digital kartläggning av utmaningar kopplade till gigekonomin i Sverige ur tre perspektiv: giggare, plattform och samhälle. Under hösten 2020 anordnades fyra digitala workshops med olika aktörer inom gigekonomin för att bygga vidare på kartläggningen och öka förståelsen för utmaningar och hinder på arbetsmarknaden. Allt material redovisas löpande på www.giglabsverige.se.

Målet med arbetet är att skapa ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för fortsatt arbete på olika håll och på olika nivåer i samhället, men också för att vara ett beslutsunderlag för politiker, myndigheter, lagstiftaren, fackliga organisationer, plattformar och andra aktörer med beslutande mandat och ansvarsområden och som kan påverka systemet i den önskvärda riktningen.

Målsättning

  • Underlag för en testbädd för nya prototypa hållbara lösningar inom gigekonomin
  • Underlag för politiken för en fortsatt diskussion kring behov av policyförändringar och lagförändringar kopplat till gigekonomin
  • Inspel i pågående arbete mot Agenda 2030, fokus på bättre arbetsvillkor samt digital infrastruktur kopplad till gigekonomin
  • Underlag för fortsatt internt arbete på myndigheterna kopplat till gigekonomin
  • Empiriskt underlag för forskning inom området gigekonomin, som bl.a. bedrivs av Postdok-forskaren Claire Ingram Bogusz vid Handelshögskolan i Stockholm

Sammanfattning av lärdomar

Resultat och sammanfattning av lärdomar uppdateras inom kort (våren 2021).

Rekommendationer från projektgruppen

Rekommendationer för fortsatt arbete uppdateras inom kort (våren 2021).